تازه‌های الگو

لیست کتاب‌های در دست انتشار
مقطع نام کتاب توضیحات
متوسطه دوم جامع زیست‌شناسی۱ دهم نسل جدید کنکور ۱۴۰۰ منتشر شد
جامع زیست‌شناسی۱ دهم نسل جدید کنکور ۱۴۰۱ در برنامه تولید
جامع زیست‌شناسی۲ یازدهم نسل جدید در دو جلد منتشر شد
جامع زیست‌شناسی۳ دوازدهم نسل جدید در دو جلد منتشر شد
ریاضی۲ یازدهم تست ویراست دوم منتشر شد
حسابان۱ یازدهم تست ویراست دوم منتشر شد
شیمی۱ دهم تست ویراست دوم منتشر شد
شیمی۲ یازدهم تست ویراست دوم منتشر شد
شیمی۳ دوازدهم تست ویراست دوم تک جلدی منتشر شد
فیزیک۲ یازدهم تست ویراست جدید (ریاضی) منتشر شد
ویرایش جدید فیزیک۲ ویراست جدید (تجربی) منتشر شد
جمع‌بندی و موج‌آزمون 

ریاضیات جامع + موج آزمون رشته تجربی دوجلدی منتشر شد
ریاضیات جامع + موج آزمون رشته ریاضی دوجلدی منتشر شد
هندسه جامع دوجلدی منتشر شد
جامع ریاضیات گسسته و آمار و احتمال دوجلدی در برنامه تولید
موج آزمون ریاضی ویراست دوم رشته تجربی منتشر شد
موج آزمون ریاضی ویراست دوم رشته ریاضی منتشر شد
جامع شیمی (سه پایه دهم، یازدهم و دوازدهم) در برنامه تولید
مسائل شیمی کنکور منتشر شد
موج‌آزمون زیست‌شناسی نسل جدید منتشر شد
موج آزمون دین و زندگی ویراست دوم منتشر شد
جامع دین و زندگی در برنامه تولید
موج آزمون عربی ویراست سوم منتشر شد
موج آزمون ادبیات ویراست جدید منتشر شد
موج آزمون فیزیک دوازدهم (تجربی) به زودی
زیپ دین و زندگی ویراست جدید منتشر شد
کتاب‌های مبحثی ادبیات

قرابت معنایی ویرایت جدید منتشر شد
آرایه‌های ادبی ویراست جدید منتشر شد
لغت و املا ویراست جدید منتشر شد
دستور زبان فارسی ویراست جدید منتشر شد
تاریخ ادبیات + قلمروها ویراست جدید منتشر شد
پوستر جدول تناوبی تاریخ ادبیات ویراست جدید منتشر شد
نون شب حفظیات (تلا) به زودی