• ویژگی‌های کتاب
  • دیدگاه

این کتاب‌ها با هدف آمادگی شرکت در امتحانات نهایی تولید شده‌اند.

ویژگی‌های کتاب:

آموزش با تکیه بر حل مسائل، با چینش و تیپ‌بندی آموزشی و قدم‌به‌قدم

بررسی تمام تصاویر و متن‌های مهم کتاب درسی با عنوان‌های «عکس و مکث» و «خط‌به‌خط کتاب»

پوشش کامل مسئله‌های کتاب درسی در تمرین‌های پایان هر بخش همراه با پاسخ تشریحی

سؤال‌های امتحانی به همراه بارم نمره با پاسخ تشریحی و کلید تصحیح آزمون

سؤال‌های تکمیلی با سطح دشواری بیشتر با پاسخ تشریحی

۳ آزمون نیم‌سال اول و ۳ آزمون پایان سال برای سنجش مهارت